Happy Birthday letter from Henry Ogrodzinski

Happy Birthday letter from Henry Ogrodzinski, dated January 19, 1994.